ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Δράση αφορά επενδυτικ΄ά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Επιλέγεται η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου βάσει:

 • de minimis (Καν. 1407/2013), όπου η ενίσχυση μπορεί να φτάνει έως 200.000€
 • Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. 651/2014), όπου η επένδυση μπορεί να φτάσει έως 1.000.000€, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000€

Στα άνω όρια προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους (ή λιγότερες ανάλογα με το χρόνο σύστασης) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40%. Δύναται να γίνει 50%, εάν στο επενδυτικο σχέδιο εντάσσονται και δαπάνες Πράσινης Μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ειδικές Περιπτώσεις

Τα ανωτέρω ποσοστά τροποποιούνται για επενδύσεις που ενισχύονται μέσω Γ.Α.Κ. 651/2014 στις ακόλουθες περιοχές:

 • Δυτικός τομέας Αθηνών: 35% (25% για τις μεσαίες επιχειρήσεις)
 • Ανατολική – Δυτική Αττική, Πειραίας και Νήσοι: 45% (35% για τις μεσαίες).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2022).
 5. Να λειτουργούν νόμιμα.
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).
 10. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 11. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 12. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 2 ετών από την ένταξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση (FiFo) και θα γίενται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.

Βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
 • υφιστάμενη απασχόληση
 • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
 • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ειδικές περιοχές/ ορεινές, μειονεκτικές ή νησιωτικές )
 • την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
 • την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζονται οι 45 μονάδες. 

Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτήσεων που αναμένονται με την ανακοίνωση των υποβολών, επικοινωνήστε με την Business Consulting στο 26510-63777, 26511-13771 αλλά και στο [email protected] ώστε να γίνει η σχετική προεργασία και η αίτησή σας να υποβληθεί πριν την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδημοσίευση Δράσεων: Σελίδα