ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη...

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων...

Η δέσμη τριών Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των...

Προδημοσίευση της νέας δράσης για ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και του κλάδου εμπορίου - υπηρεσιών. Αναλυτικά οι πληροφορίες: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται διακριτά σε 100 εκ € για τους κλάδους Εμπορίου...

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και της αποθήκευσης - εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Ενισχύονται επενδύσεις που περιλαμβάνουν: ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματισμό γραμμών παραγωγήςάμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας,παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που...

Χρηματοδοτικό όχημα με εγγυημένα δάνεια ευνοϊκού επιτοκίου, για κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικά έργα. EΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Επιλέξιμες είναι νέες και υφιστάμενες Mικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά...

ΣΤΟΧΟΣ Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» έχει ως στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Επενδυτικών Δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με...