ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Δράση αφορά επενδυτικ΄ά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου γίνεται βάσει του κανονισμού de minimis (Καν. 1407/2013).

Στα άνω όρια προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους (ή λιγότερες ανάλογα με το χρόνο σύστασης) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40%. Δύναται να γίνει 50%, εάν στο επενδυτικο σχέδιο εντάσσονται και δαπάνες Πράσινης Μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας.
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την υποβολή.
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2022).
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 10. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 11. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 2 ετών από την ένταξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση (FiFo) και θα γίνεται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.

Βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • υφιστάμενη απασχόληση
 • μεταβολή Κύκλου Εργασιών, Εξαγωγές και λειτουργική Κερδοφορία
 • ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με Κύκλο Εργασιών (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας)
 • τον τόπο υλοποίησης (πριμοδοτούνται ειδικές περιοχές/ ορεινές, μειονεκτικές ή νησιωτικές)
 • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζονται οι 40 μονάδες. 

Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτήσεων που αναμένονται με την ανακοίνωση των υποβολών, επικοινωνήστε με την Business Consulting στο 26510-63777, 26511-13771 αλλά και στο [email protected] ώστε να γίνει η σχετική προεργασία και η αίτησή σας να υποβληθεί πριν την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσκληση Δράσης: Σελίδα