Business Consulting

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

ΈΩΣ 29/02/2024 ενεργές οι υποβολές για την Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 160.000.000 € για το σύνολο της Χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Δράση αφορά επενδυτικ΄ά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 80.000€ έως και 400.000€.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου γίνεται βάσει του κανονισμού de minimis (Καν. 1407/2013).

Στα άνω όρια προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

 • Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης
 • Νεοσύστατες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και τις 18/12/2023.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν
 2. δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 3. δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 4. δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
 5. δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία – Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω – Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) – Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3) Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω – Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 45%. Δύναται να προσαυξηθεί επιπλέον κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος)
 • Να διαθέτουν είτε  εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, είτε αίτηση έκδοσης αυτής, συνοδευόμενη από προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης, είτε προέγκριση οικοδομικής άδειας είτε βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση, παραχώρηση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 2 ετών από την ένταξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • η μελέτη βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου (22,75 μονάδες)
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (6,5 μονάδες)
 • η εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής της επένδυσης (48,75 μονάδες)
 • η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών (7 μονάδες)
 • η συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (9,75 μονάδες)
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. (5,25 μονάδες)

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζονται οι 70 μονάδες. 

Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτήσεων που αναμένονται με την ανακοίνωση των υποβολών, επικοινωνήστε με την Business Consulting στο 26510-63777, 26511-13771 αλλά και στο [email protected] ώστε να γίνει η σχετική προεργασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτική Δήμοσίευση Δράσης: ΕΔΩ

Πρώτη τροποποίηση πρόσκλησης: Αρχείο

ΝΕΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: Αρχείο