Business Consulting

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΈΩΣ 29/02/2024 ενεργές οι υποβολές για την Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 190.000.000 € για το σύνολο της Χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του
λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Δράση αφορά επενδυτικ΄ά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 40.000€ έως και 400.000€.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου γίνεται βάσει του κανονισμού de minimis (Καν. 1407/2013).

Στα άνω όρια προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ.

 • Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης
 • Νεοσύστατες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2023)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
 2. δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 3. δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 4. δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο .

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 45%. Δύναται να προσαυξηθεί επιπλέον κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος)
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 2 ετών από την ένταξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • η μελέτη βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου (22,75 μονάδες)
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (6,5 μονάδες)
 • η εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής της επένδυσης (48,75 μονάδες)
 • η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών (7 μονάδες)
 • η συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (9,75 μονάδες)
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. (5,25 μονάδες)

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζονται οι 70 μονάδες. 

Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτήσεων που αναμένονται με την ανακοίνωση των υποβολών, επικοινωνήστε με την Business Consulting στο 26510-63777, 26511-13771 αλλά και στο [email protected] ώστε να γίνει η σχετική προεργασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αναλυτική Δήμοσίευση Δράσης: Σελίδα

Πρώτη τροποποίηση πρόσκλησης: Αρχείο

ΝΕΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: Αρχείο