Επιδότηση Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιδότηση Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση στοχεύει στο να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. Οι ενισχύσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Πίνακας ποσών ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 30.000.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως 28/02/2022, με ενεργό ΚΑΔ: 69.20 ή αναλυτικούς ως εξής:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

  • Η/Υ και laptops
  • servers
  • εκτυπωτές, scanner /πολυμηχανήματα
  • επαγγελματικών λογισμικών

ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 12:00

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εντάξεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προκήρυξη Δράσης

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ.: 2651063777, 2651113771

E-mail: [email protected]