Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

ΣΤΟΧΟΣ

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στα υποβαλλόμενα επενδυτικά έργα πρέπει να εκπληρώνεται τουλάχιστον ενας από τους παραπάνω στόχους.

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση αφορά υφιστάμενες ή υπό ΄σύσταση επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και logistics σχετιζόμενες με αντίστοιχα προϊόντα. Ενισχύονται οι περιπτώσεις:

 • Δημιουργίας νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκτασης δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το 20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα).
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.
 • Θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μον΄άδων

Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων είναι:

 1. Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.
 2. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς (αναλύονται στην πρόσκληση).
 3. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
 4. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 500.000€ έως 7.500.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ!

Κριτήρια επιλεξιμότητας (ενδεικτικά):

 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 • Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 • Δαπάνες πράσινης μετάβασης
 • Επένδυση στην καινοτομία και το μετασχηματισμ΄ό
 • Βιωσιμότητα της επένδυσης

Μή τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων συνεπάγεται αποκλεισμό της επενδυτικής πρότασης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Αγορά γης
 • Κτηριακές δαπάνες (ανέγερση – εκσυγχρονισμός) και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός κάθε τύπου
 • Απόκτηση επαγγελματικών οχημάτων βαρέως τύπου (* υπό προϋποθέσεις)
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού – Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού (κτήρια – εξοπλισμός), που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή
 • Τεχνολογική/Ψηφιακή αναβάθμιση – ΤΠΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καινοτομίας
 • Ενέργειες σχεδιασμού προϊόντων και εταιρικής ταυτότητας
 • Πιστοποιήσεις ποιότητας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία των υποβολών ξεκινά από 31/05/2022 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/09/2022.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων μέχρις εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι άμεση.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ωημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Οι κτιριακές δαπάνες δεν έχουν ποσοστώσεις επί του προϋπολογισμού.
 • Είναι υποχρεωτική η υλοποίηση δαπανών ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμησης ενέργειας και εργαλείων ψηφιακού μετασχηματισμο΄ύ. 
 • Είναι η δυνατή η υποβολή μέχρι και 10 αιτημάτων ελέγχου/ εκταμίευσης. 
 • Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο 100% της δημ΄όσιας χρηματοδότησης.
 • Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση Δράσης –  Αρχείο

Πρώτη Τροποποίηση πρόσκλησης – Αρχείο

Επιλέξιμες δραστηριότητες ΚΑΔ – Αρχείο