ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και της αποθήκευσης – εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Ενισχύονται επενδύσεις που περιλαμβάνουν:

  • ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματισμό γραμμών παραγωγής
  • άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας,
  • παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία,
  • αναβάθμιση συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής
  • προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού
  • ψηφιοποίηση συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
  • τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)
  • τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
  • ρομποτική, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστ΄΄άμενες και νέες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επιχορηγούμενες δαπάνες:

Επιλέξιμες δαπάνες και ποσοστώσεις

Ποσοστά Ενίσχυσης – Όρια επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 250.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6.000.000€. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ποσοστά ενισ΄χύσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 73.227.620 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης (Α’ περίπτωση), ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης (Β’ περίπτωση). Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης (βαθμολογία). Οι υποβολές γίνονται μέσω ΠΣΚΕ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κάνουμε μια ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση της βαθμολογίας του έργου σας και να συζητήσουμε τρόπους βελτίωσής της.

Διάρκεια Υποβολών

Οι υποβολές θα είναι ενεργές μέχρι 23/01/2023.

Σχετικά αρχεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: Αρχείο