Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία

Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική ΜακεδονίαΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 70%.

Έλάχιστος επιχορηγούμενος Π/Υ τουλάχιστον 15.000,00€

Μέγιστος επιχορηγούμενος Π/Υ 280.000,00 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης.
  • Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ.
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (11/01/2021) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται επιχορήγηση για δαπάνες, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και τα τιθέμενα όρια:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 11/01/2021 και μετά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 27/01/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δημοσίευση Δράσης – Αρχείο