Business Consulting

Β’ ΚΥΚΛΟΣ – Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, επενδύοντας στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 460.000.000€ τα οποία θα υλοποιηθούν σε τρείς κύκλους. Η Δημόσια Δαπάνη για τις παρεμβάσεις του δευτέρου κύκλου ανέρχεται σε 117.464.278€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

-Η Παρέμβαση Ι (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις) απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους. Ανώτατος προϋπολογισμός ανά αίτηση χρηματοδότησης (ανάλογα και με το πλήθος των συμμετεχόντων επιχειρήσεων) μπορεί να ανέρχεται στις 600.000€

-Η Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)  αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού ανά πρόταση είναι 1.000.000.

-Η Παρέμβαση ΙΙΙ (Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) αφορά υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού ανά πρόταση είναι τα 2.000.000€.

-Η Παρέμβαση IV(Σφραγίδα αριστείας – SealofExcellenceγια επιχειρήσειςαφορά ελληνικές ΜΜΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από το «Ορίζοντας 2020».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι εξής:
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες παγίων (οργάνων & εξοπλισμού, κτίρια και γήπεδα)
 • Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους
 • Έρευνα επί συμβάσει
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες ταξιδιών
 • Δαπάνες δημοσιότητας
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό της επιχορήγησης (ένταση της ενίσχυσης) προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κλπ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 μήνες. Στην παρέμβαση ΙV η διάρκεια κάθε έργου θα είναι αυτή που εγκρίθηκε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ BUSINESS CONSULTING;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Έχουν υπάρξει αξιολογητές και ελεγκτές σε αντίστοιχα προγράμματα σε συνεργασία με φορείς διαχείρισης.


Θα σας καθοδηγήσουν και υποστηρίξουν βήμα βήμα σε όλη τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του ερευνητικού σας έργου μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες έγκρισής σας.

Συνέπεια αυτών είναι και τα υψηλά ποσοστά έγκρισης 92% των υποβληθέντων φακέλων σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα.

Ενδεικτικά: 100% επιτυχίαστο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου “Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» και 85% επιτυχία στο πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ (Α’ Κύκλος).

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο, ώστε να συζητήσουμε την πρότασή σας και από κοινού να αυξήσουμε τις πιθανότητες χρηματοδότησής της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τροποποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης (Β Κύκλου)- Αρχείο

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δράση (Α’ κύκλος) – Αρχείο

Προδημοσίευση Β Κύκλου – ΝΕΟ – Αρχείο