Business Consulting

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και έχουν δύο (2) ή περισσότερες συμπληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις.  
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια, να λειτουργούν αποκλειστικά με μορφή εταιρικού ή εμπορικού χαρακτήρα, να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, καθώς και να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.

Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα υποβολής μιας αίτησης χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμες δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Αρχείο επιλέξιμων ΚΑΔ.Επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να διέθεταν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προσθέσει έναν ή περισσότερους ΚΑΔ για το επενδυτικό σχέδιο, η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 40% του προϋπολογισμού),
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 90% του προϋπολογισμού)
 • Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
 • Άϋλες Δαπάνες (έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€)
 • Προβολή και Προώθηση μέχρι 15.000€
 • Λογισμικά κα υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000€
 • Μελέτες – Έρευνες Αγοράς μέχρι 5.000€
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)  με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 200.000€ με την προϋπόθεση ο συνολικός προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει τονσυνολικό κύκλο εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (50%).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται τα δύο έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Α κύκλο ήταν από 07/04/2016 έως 08/07/2016.

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Β κύκλο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο 2017. 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

www.antagonistikotita.gr

www.espa.gr