Μέτρο 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Μέτρο 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων: τεμαχισμός σε φιλέτα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση σε ξίδι, αποξήρανση, προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις υπό σύσταση εταιρειών ούτε επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4, ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) στις απαραίτητες άδειες του έργου κατά το χρόνο κτήσης των αγαθών και μέχρι λήξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000€ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000€.

Η ένταση της ενίσχυσης διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων, της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» και της κατηγορίας του δικαιούχου.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται:

-τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
-τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
-η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου)
-η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας)
-οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας)
-η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας)
-τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)
-η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης)
-οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας)
-οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου)
-η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας)
-οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις
απόλυτα αιτιολογημένες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στις 23/10/2017 έως 28/2/2018 (ώρα 14:00)

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προσκληση υποβολής αιτήσεων – (link)

1η τροποποίηση πρόσκλησης – (link)

KYA για θέματα που αφορούν υπαγόμενες δράσεις, είδος και ποσοστά ενίσχυσης, δικαιούχους (link)