ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας – Ερευνητικό Πρόγραμμα “Καινοτομία στις Υδατοκαλλιέργειες”

ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας – Ερευνητικό Πρόγραμμα “Καινοτομία στις Υδατοκαλλιέργειες”

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης.

Οι δράσεις στοχεύουν:

α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώσει την εξάρτηση απο ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύσει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες, βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής,

β) στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης,

γ) στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α) Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

Οι ακόλουθες οντότητες ως λοιποί φορείς:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143),

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,

παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του ερευνητικού οργανισμού, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ο Φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου. 2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας. 3. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και: α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.

β) Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας.

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους δύο τρόπους: α) από μια (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς, οι οποίοι θα έχουν το ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη (υπεργολάβοι) ή β) απο μια (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειαςσε σύμπραξη με έναν (1) ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης (Κοινοτική και Εθνική συνδρομή) για τις Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας, ανέρχεται στο 100% του συνολικού ως άνω μέγιστου επιλέξιμου ποσού σύμφωνα με το άρθρο 95 του Καν. (ΕΚ) 508/2014, με την προϋπόθεση ότι οι Πράξεις αφορούν Δημόσια χρηματοδότηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων Ερευνητικών Οργανισμών.

Για τις επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (“Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά”).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  – εδώ