Business Consulting

ΔΡΑΣΗ 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ – ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ σύσταση της Ευρωπαικής Επιτροπής, καθώς και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Επίσης, δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ κατηγορίας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά. 

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 

ε) Ζωοτροφές. 

στ) Δημητριακά.

ζ) Ελαιούχα προιόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 

η) Οίνος. 

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία άνθεων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 

ιβ) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού απο οίνο, απο φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού της ενίσχυσης είναι οι 600.000€ και ανώτατο όριο τα 5.000.000€

Τα ποσοστά ενίσχυσης, θα εξειδικευτούν με την Προκύρηξη της Δράσης. Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση ανέρxεται στο 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών, ως εξής:

α) Μικρά νησιά του Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο): 75%.

β) Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%.

γ) Λοιπές περιοχές (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία): 40%.

Τα παραπάνω ποσοστά που αντιστοιχούν στην κατηγοριοποίηση των Περιφερειών, προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη, δεν υπερβαίνει το 90% στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. Οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το ποσοστό αυξάνεται στο 15%.

2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες της μονάδας.

3. Αγορά, μεταφορά, και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων.

4. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης καθώς και την ποιότητα και υγιεινή του προϊόντος. Το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προυπολογισμού. Εντάσσονται επίσης και μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά).

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας 

6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (H/Y, fax, συστήματα ασφαλείας, φωτοτυπικά κλπ.)

7. Γενικές δαπάνες (αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων, αμοιβές για την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, μελέτες σκοπιμότητας)

8. Άυλες δαπάνες (απόκτηση λογισμικού. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες χρήσης. εμπορικά σήματα, έρευνα αγοράς για συσκευασία – σήμανση, κα.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δράση 4.2.1 – εδώ

– Παράρτημα 1 Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – εδώΑφήστε μια απάντηση