Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική ΜακεδονίαΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

 • Έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία χρήσης 2019 έως 03/09/2020 
 • Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν την 01/01/2019. 
 • Έχουν κύριο και βασικό (από άποψη εσόδων) έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 
 • Το άθροισμα των εξόδων της επιχείρησης (όπως προκύπτει από το Ε3 έτους 2019) να είναι πάνω από 10.000€.
 • Να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει:

 • Να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου από 01/01/2021 έως 31/03/2021.
 • Να αναλώσουν το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης εντός του 2021 (θα ελεγχθεί κατά το 2022).
 • Να απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (2021) τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (2020).
 • Να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης.
 • Να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 • Να συμμορφώνονται με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Δράσης, όπως ισχύουν κάθε φορά στην αναλυτική πρόσκληση.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Οι υποβολές ξεκινούν 10/09/2020 (10:00πμ) και λήγουν 09/10/2020 (15:00).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αναλυτική πρόσκληση – Αρχείο.