Ενίσχυση MME Β. Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου

Ενίσχυση MME Β. Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου

ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν [(e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000€ έως 50.000€
  • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 70%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης
  • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
  • να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2016
  • να έχουν άδεια λειτουργίας.
  • η ιδιωτική συμμετοχή (30% του προϋπολογισμού) να μην ξεπερνάει το 50% του μέσου όρου τζίρου της επιχείρησης για τα τρία (3) τελευταία έτη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ όπως servers, σταθεροί / φορητοί υπολογιστές (μέχρι 40%), εξοπλισμός δικτύωσης (router, access point, switch, κεραίες), εκτυπωτές, σαρωτές, και λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός (μέχρι 40%) όπως ζυγαριές, PDA, ταμειακές, barcode κλπ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ όπως προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας, συστήματα GPS, ελέγχου ενέργειας, αυτοματοποίησης της παραγωγής, ελέγχου χώρου, κ.α. Τα συστήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ηλεκτρονικά και να ενσωματώνουν λογισμικό.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ όπως antivirus, λογιστικά προγράμματα, λογισμικά τιμολόγησης, ERP, MIS, προγράμματα διαχείρισης προσωπικού ή εξειδικευμένα λογισμικά, σχετικά με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ιστοσελίδας (μέχρι 2.500€) και ηλεκτρονικού καταστήματος σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (μέχρι 4.000€), αλλά και τις δαπάνες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές αγορές πχ. skroutz, bestbuy κλπ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Περιλαμβάνει την προβολή και προώθηση της επιχείρησης στα social media και τις μηχανές αναζήτησης, τη φιλοξενία (hosting), την μετάφραση περιεχομένου, την καταχώρηση, μεταφορά και μετασχηματισμό δεδομένων. Ακόμη, περιλαμβάνονται οι αμοιβές σύνταξης και παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος των υποβολών είναι από 12/03/2020 έως 12/05/2020.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση Δράσης – Αρχείο