Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και ΘράκηΣΤΟΧΟΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύεται η ίδρυση επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ έως 285.000€.


Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέρχεται μέχρι 70%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

 • Η επιχείρηση δεν έχει ιδρυθεί πριν την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η επιχείρηση θα διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το επενδυτικό σχέδιο δεν υποβάλλεται από δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 • Οι δικαιούχοι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός 
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
 • Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 €
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  έως 10.000 €
 • Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης
 • Ψηφιακή προβολή

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία των υποβολών είναι από 18/2/2020 έως 30/4/2020.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση Δράσης – Αρχείο