ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φορέας επεξεργασίας

Η εταιρία BUSINESS CONSULTING (στο εξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 42, Τ.Κ.:45332, Τηλ: 26510-63777, email: [email protected] ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, αναφορικά με τη συνεργασία μας με την επιχείρηση/εταιρείας/συνεταιρισμό σας.Τα δεδομένα

  • Προσωπικά Δεδομένα Φυσικών Προσώπων-Μελών:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία των ιδιοκτητών/εταίρων/μετόχων των επιχειρήσεων, των νόμιμων εκπροσώπων αυτών που αφορούν γενικές πληροφορίες και στοιχεία της ταυτότητάς τους  (π.χ. όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, Α.Δ.Τ. και διαβατηρίου και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία περιέχεται στα εν γένει νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζετε), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ή βεβαίωση υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης/διακανονισμού) ατομικών επιχειρήσεων-φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ατομικών επιχειρήσεων-φυσικών προσώπων ή ισοδύναμα έγγραφα, απαραίτητα κάθε φορά για την παροχή των υπηρεσιών μας ή ζητούμενα από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης ή αρχές κεντρικής Διοίκησης.

  • Προσωπικά Δεδομένα Νομικών Προσώπων:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων: στοιχεία των ιδιοκτητών/εταίρων καθώς και των νόμιμων εκπροσώπων αυτών που αφορούν γενικές πληροφορίες και στοιχεία της ταυτότητάς τους  (π.χ. όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, Α.Δ.Τ. και διαβατηρίου και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία περιέχεται στα εν γένει νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζετε), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή και κινητών τηλεφώνων), στοιχεία νόμιμης υπόστασης και εκπροσώπησης (καταστατικά, βεβαιώσεις ΓΕΜΗ, δημοσιεύσεις), στοιχεία μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης (πρακτικά, μετοχολόγια, εκτυπώσεις από ΑΑΔΕ-www.gsis.gr), στοιχεία λειτουργίας (δυναμικότητα, σχέδια, άδειες λειτουργίας, εγκατάστασης ή ισοδύναμα έγγραφα), οικονομικά στοιχεία (οικονομικές καταστάσεις, φορολογικά και λογιστικά έντυπα, δημοσιευμένα ή μη, στοιχεία προηγούμενων επιχορηγήσεων, βιβλία παγίων, τιμολόγια ή λοιπά ισοδύναμα έγγραφα, αποδείξεις, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, εξοφλήσεις, βεβαιώσεις), στοιχεία απασχόλησης, όπως αυτά δηλώνονται στους ασφαλιστικούς φορείς (Αναλυτικές και συνοπτικές περιοδικές δηλώσεις, πίνακες προσωπικών, στοιχεία από ασφαλιστικούς φορείς, βεβαιώσεις, μισθοδοσίες κλπ.), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ή βεβαίωση υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης/διακανονισμού) ατομικών επιχειρήσεων-νομικών προσώπων, και γενικώς έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρία βάσει της εκάστοτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών που υπογράφει.

Προσωπικά Δεδομένα Προσώπων Επικοινωνίας:

-Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία προσώπων επικοινωνίας εκπροσώπων που ορίζουν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, όπως είναι όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου.Προέλευση Δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς δηλώνετε ή θα δηλώσετε στο μέλλον προς την Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται προς την εταιρία από εσάς ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σας με κάθε πρόσφορο μέσο (σε φυσική μορφή, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στον ιστότοπο www.b-c.gr, με ταχυδρομείο ή και ηλεκτρονικά, όπως επίσης και μέσω των επίσημων σελίδων της Εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης).Σκοποί επεξεργασίας

Ασφάλεια Επεξεργασίας: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

-Tα προσωπικά δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων όπως αναφέρονται είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της σύμβασης συνεργασίας και την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρία βάσει της εκάστοτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών που υπογράφει. Σε κάθε περίπτωση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ενήμερο για τους σκοπούς της επεξεργασίας που σχετίζεται με τα δεδομένα που παρέχονται, αυστηρά στα πλαίσια της εκάστοτε σύμβασης.

-Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, νομική μορφή, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την διατήρηση επικοινωνίας και ενημέρωσης πελατών σχετικά με το αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας. Η ενημέρωση μπορεί να λαμβάνει χώρα γραπτά (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αλληλογραφίας) ή προφορικά (μέσω τηλεφώνου).Νομική Βάση Επεξεργασίας

-η συγκατάθεσή σας

-η σύναψη συμφώνου συνεργασίας και η εκτέλεση του.

Μη παροχή Δεδομένων: Στην περίπτωση μη παροχής των ανωτέρω δεδομένων δεν είναι εφικτή η κατάρτιση του συμφώνου συνεργασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Εταιρεία BUSINESS CONSULTING, με έδρα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 42, Τ.Κ.:45332, τηλ: 26510-63777, e-mail: [email protected]Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων ή και εξουσιοδοτήσεων, τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα απόρρητα και ασφαλή και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.Δικαιώματα Υποκειμένου

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

– δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)(διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση [email protected] ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Ιωάννινα, Πυρσινέλλα 16, Τ.Κ.:45332, τηλ: 26510-63777), υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 26510-63777  είτε μέσω e-mail, στη διεύθυνση [email protected], είτε μέσω σχετικής επιστολής προς την Εταιρεία (Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 42, Τ.Κ.:45332, τηλ: 26510-63777) υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω  προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Δικαίωμα Ανάκλησης: Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628,e-mail:[email protected], fax: +30-210 6475628, www.dpa.grΔιατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

-Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της εκπλήρωσης τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή/και την πάροδο οιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τους λόγους συνεργασίας μας (ενδεικτικά: συμμετοχή σε πρόγραμμα, τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων, δικαστική εκκρεμότητα κλπ.). Μετά το πέρας χρονικού διαστήματος διατήρησης η Εταιρεία, επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας μετά από επικοινωνία μαζί σας.