Προγράμματα Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης

July 2018

Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος (Μέτρο 16)

 

ΣΤΟΧΟΣ

Aνάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς το [...]


Jun 2017

2ης Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης για "Εγκατάσταση νέων γεωργών"

 

Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση νέων γεωργών" Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2017

 

Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικ [...]


Dec 2017

Σχέδια Βελτίωσης - Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης"  και 

ΔΡΑΣΗ 4.1.3: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος"

 

ΣΤΟΧΟΣ

1 [...]

Μέτρο 3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Προετοιμασί [...]


Aug 2017

ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας - Ερευνητικό Πρόγραμμα "Καινοτομία στις Υδατοκαλλιέργειες"

 ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης.

Οι δράσεις στοχεύουν:

α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η [...]


Jul 2017

ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας - Ερευνητικό Πρόγραμμα "Καινοτομία στην Αλιεία"

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και το [...]


Jun 2017

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ

ΔΡΑΣΗ 4.2.2: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ" - ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχοι της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των κλάδων που εντάσσονται, η ενσωμάτωση [...]

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ

ΔΡΑΣΗ 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ - ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστ [...]