Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - Business Consulting

OCT

16

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ANAMENETAI

Εντός του φθινοπώρου 2018 πρόκειται να δημοσιευθεί η νέα δράση που θα έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και ξενοδοχεία. Αναλυτική κατάσταση με τους επιδοτούμενους ΚΑΔ θα υπάρχει στη δημοσίευση της δράσης. Από τη δράση θα εξαιρούνται κυρίως οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, λιανικού εμπορίου, εκπαίδευσης, αγροτικού τομέα.

Προϋποθέσεις ένταξης:

έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίαςτο έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης

Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης.

Καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχήόπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

Δεν είναιπροβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώμέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας De-minimis)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ - 120.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού.
  • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση).
  • Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης -διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.
  • Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
  • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής στο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί  εντός του Δεκεμβρίου 2018 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 55. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού.

Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων στη τελευταία 3ετία.

Τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής.

Ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας τριετίας σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών.

Συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμού ή/και βραβεύσεις.