Horizon 2020

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (ΕxcellentScience)

Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.

Βιομηχανική Υπεροχή (ΙndustrialLeadership)

Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (SocietalChallenges)

Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Καθώς και τέσσερις ακόμα επιπρόσθετοι άξονες: Spreading Excellence and Widening Participation (Εξαπλώνοντας την Αριστεία και Διευρύνοντας τη Συμμετοχή), Science with and for Society (Η Επιστήμη με και για την Κοινωνία), και οι θεσμοί European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας) (EIT) και Euratom.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:

  • Ιδιωτικοί φορείς (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ΕΕ σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες.
  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ακαδημαϊκά πτυχία.
  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί ερευνητικοί οργανισμοί.
  • Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, για τα βασικά ερευνητικά έργα, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια συνδεδεμένη χώρα. Για άλλα προγράμματα —το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τις ΜΜΕ, τη συγχρηματοδότηση προσκλήσεων ή προγραμμάτων, εθνικών ή του δημόσιου τομέα, τον συντονισμό και την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κινητικότητα — η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης από ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας

Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σαφώς καθορισμένες προκλήσεις και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης ή νέας τεχνολογίας. Συμμετέχουν: Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.

Δράσεις Καινοτομίας

Η χρηματοδότηση εστιάζει περισσότερο σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά. Παραδείγματος χάριν, κατασκευή πρωτοτύπων, διεξαγωγή δοκιμών, παρουσίαση, πιλοτικές εφαρμογές, κλιμάκωση κ.τ.λ., εάν στοχεύουν στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συμμετέχουν: Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο. Γενικά, μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε χώρα και διεθνείς οργανισμοί.

Συντονισμός και Δράσεις Στήριξης

Η χρηματοδότηση καλύπτει τον συντονισμό και τη δικτύωση έργων, προγραμμάτων και πολιτικών έρευνας και καινοτομίας. Η χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία αυτή καθαυτή καλύπτεται από άλλη συνιστώσα.Συμμετέχουν μεμονωμένοι φορείς ή κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.

Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχμής — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Χρηματοδότηση για έργα που αξιολογούνται με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας και εκτελούνται από μία εθνική ή πολυεθνική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής έναν «βασικό ερευνητή». Συμμετέχουν άριστοι νεαροί ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητοι ερευνητές και ανώτεροι επικεφαλής ερευνητές. Οι ερευνητές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και τα έργα τους μπορούν να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας.

Στήριξη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη — Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Χρηματοδότηση διεθνών υποτροφιών για ερευνητές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εκπαίδευσης στην έρευνα, ανταλλαγών προσωπικού. Συμμετέχουν ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους ή έμπειροι ερευνητές (κάθε εθνικότητας), τεχνικό προσωπικό, εθνικά/περιφερειακά προγράμματα κινητικότητας των ερευνητών.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τις ΜΜΕ

Αυτό το εργαλείο στοχεύει σε ΜΜΕ υψηλής καινοτομίας που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Προσφέρει εφάπαξ ποσά για μελέτες σκοπιμότητας, επιχορηγήσεις για το κυρίως στάδιο ενός προγράμματος καινοτομίας (παρουσίαση, κατασκευή πρωτοτύπου, διεξαγωγή δοκιμών, ανάπτυξη εφαρμογών…). Τέλος, το στάδιο εμπορευματοποίησης υποστηρίζεται έμμεσα μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε χρεωστικά μέσα και μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής. Συμμετέχουν μόνο ΜΜΕ, είτε μία μεμονωμένη ΜΜΕ είτε μια κοινοπραξία από ΜΜΕ που έχει συσταθεί σε χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Επιτάχυνση της καινοτομίας

Η χρηματοδότηση ξεκίνησε το 2015 ως πιλοτική δράση. Διαρκώς ανοικτές προσκλήσεις για καινοτόμους οργανισμούς θα στοχεύουν σε έργα καινοτομίας που ασχολούνται με οποιοδήποτε τεχνολογικό ή κοινωνικό πεδίο πρόκλησης. Η πιλοτική δράση θα αξιολογηθεί σε βάθος στα μέσα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Συμμετέχουν: Η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με έναν ελάχιστο αριθμό τριών εταίρων και έναν μέγιστο αριθμό πέντε εταίρων και μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ κατά 3 εκατ. € ανά έργο.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100% της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70% της αναγνωριζόμενης δαπάνης αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100% για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25% της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία της αντίστοιχης πρόσκλησης. Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ενώ πληροφορίες για τις ανοικτές προτάσεις υπάρχουν στους σχετικούς συνδέσμους.

Αφού η πρόταση περάσει το στάδιο επιστημονικής αξιολόγησης (διάρκειας πέντε μηνών), οι αιτούντες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα. Για τις προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει στη συνέχεια τη συμφωνία επιχορήγησης. Η προθεσμία για την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης είναι συνήθως τρεις μήνες. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβεβαιώνει την περιγραφή των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα αναληφθούν, τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό του σχεδίου, τις τιμές και το κόστος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τον καταμερισμό ρόλων, τους κανόνες για την αναστολή και τον τερματισμό των έργων και άλλα.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα “Horizon 2020” που παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο:
  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  • Δίκτυο Πράξη (ΔΠ)
Πληροφορίες για ανοικτές δράσεις από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Πολυετής Εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και στην άρτια κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 26510-63777 ή 26511 13771 καθώς και στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες