Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας

Περιγραφή της Δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επιδότηση ιδιωτικών επιχείρησεων που λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας για την πρόσληψη και πλήρη απασχόληση 7.000 ανέργων, εγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, από 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στις προαναφερόμενες Περιφέρειες.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής:

Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Τι χρηματοδοτείται:

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μεικτό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Περίοδος Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων

Η διαδικασία των υποβολών ξεκινά από 29/01/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 29/03/2021 και η κάθε αίτηση αξιολογείται με σειρά προτεραιότητας.