Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Βασικά Χαρακτηριστικά του Νέου ΕΣΠΑ

 • Διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της Επιτροπής για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Υποστηρίζει τις λοιπές Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης (Enabling Conditions)
 • Υποστηρίζει το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση (λιγνιτικές περιοχές και νησιά)
 • Ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη)
 • Ακολουθεί τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις θεματικές συγκεντρώσεις και ξεπερνά τα κατώτατα ποσοστά

Κύριες αλλαγές ως προς το πρηγούμενο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • Αύξηση 2,2 δισ.€ για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ.€ σε 8,1 δισ. €)
 • Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία και νέα Διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα Διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
 • Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building)
 • Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Στόχοι Πολιτικής

Α. “Μια εξυπνότερη Ευρώπη” – Κύριες επιλογές πολιτικής

Β. “Μια πιο πράσινη Ευρώπη” – Κύριες επιλογές πολιτικής

Γ. “Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη” – Κύριες επιλογές πολιτικής

Δ. “Μια πιο κοινωνική Ευρώπη” – Κύριες επιλογές πολιτικής

E. “Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της” – Κύριες επιλογές πολιτικής

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», π/υ 3.885 εκατ. ευρώ

Κύριος Στόχος / Στρατηγική του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021‐2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της
οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης. Το Πρόγραμμα είναι το εργαλείο υλοποίησης της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών
πλεονεκτημάτων. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ελληνικής Οικονομίας κατά την ΠΠ 2021 ‐ 2027, θα χρειαστούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης, με
στόχο να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και
εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του Προγράμματος είναι η μετατροπή των ελληνικών επιχειρήσεων από
εσωστρεφείς σε εξωστρεφείς. H ανασύνταξή τους είναι σημαντική για την επαναφορά τους ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Βασικοί Άξονες Επενδύσεων

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Έρευνα και Kαινοτομία
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Mικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
 • Ανθρώπινο δυναμικό
2. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)
 • Ευέλικτη ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης και μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης του επιχειρείν, όπως και προσαρμογής αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις κυρίως λόγω συνεχούς εξέλιξης απαραίτητων δεξιοτήτων.
 • Μηχανισμοί υποστήριξης των MμE για τον ορισμό και την κάλυψη των αναγκών βελτίωσης των δεξιοτήτων στο εσωτερικό τους, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ αγοράς εργασίας και φορέων εκπαίδευσης-κατάρτισης καθώς και η δημιουργία κοινών δικτύων κατάρτισης επιχειρήσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τους σε κλαδικό επίπεδο.
3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΠΑ)
 • Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου (Equifund)
 • Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση
 • Φορολογικές επιστροφές, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι απόδοσης
 • Εγγυήσεις σε τράπεζες για δάνεια, καλύπτοντας τμήμα του κινδύνου της επένδυσης
 • Ενίσχυση χρηματοδότησης μέσω Factoring, ειδικά για επενδύσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά με επιδότηση τμήματος του επιτοκίου προεξόφλησης (π.χ. τμήμα από 1%-50%)
 • Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για ωριμότερες επενδύσεις επέκτασης παραγωγής, κ.λπ.
 • Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω των αντίστοιχων ΟΑΕΠ

Περιφερειακά Προγράμματα συνολικού π/υ 8.066 εκατ. ευρώ

Στρατηγικοί Στόχοι – Δράσεις

1. Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας
 • Ενίσχυση φορέων για ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών
 • Ενίσχυση συνεργασιών ερευνητικού τομέα και επιχειρήσεων
 • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ
2. Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων – Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 • Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιου κτιριακού αποθέματος
 • Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισης καταστροφών
 • Δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών & μείωσης απωλειών ύδατος
 • Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων
 • Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την αστική κινητικότητα
3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Εκπαίδευσης
 • Υποδομές Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και ΑμεΑ
 • Ανάπτυξη Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής
 • Προώθηση τουρισμού – πολιτισμού
 • Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων
 • Παρεμβάσεις για την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
 • Διασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
 • Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
4. Ενίσχυση της κινητικότητας
 • Συμπλήρωση / Αναβάθμιση οδικού δικτύου
 • Δράσεις οδικής ασφάλειας
5. Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
 • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
 • Σχέδια Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
 • Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Κατανομή πόρων 2021 - 2027 ανά Περιφερειακό Πρόγραμμα (εκατ. Ευρώ)
Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
€ 639,1
Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
€ 1.440,1
Πρόγραμμα Θεσσαλίας
€ 553,9
Πρόγραμμα Ηπείρου
€ 426
Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας
€ 628,4
Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
€ 394,1
Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
€ 426
Πρόγραμμα Πελοποννήσου
€ 410,1
Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων
€ 287,6
Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου
€ 394
Πρόγραμμα Κρήτης
€ 564,5
Πρόγραμμα Αττικής
€ 1.617
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου
€ 285,3

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ